Comcenters allmänna villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

ComCenter i Jönköping AB
556577-7041
Rev. 2021-03-19

1 Omfattning

1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom koncernen ComCenter AB (”ComCenter”) tillhandahåller en tjänst (”Tjänsten”) till en företagskund (”Kunden”). Tjänsten specificeras vidare i avtal mellan Kunden och ComCenter (”Avtalet”).

2 Beställning och leverans

2.1 Avtalet ska anses ingånget när båda Parter har undertecknat det, eller, när ComCenter skriftligen har bekräftat Kundens beställning eller börjat tillhandahålla den beställda Tjänsten till Kunden.

2.2 Tjänsten ska beställas på det sätt som ComCenter anvisar.

2.3 Kunden ska uppge den aktuella postadressen/ e-postadress till vilken Kunden önskar att ComCenter från tid till annan ska sända faktura och andra meddelanden.

2.4 Kunden ska på ComCenters begäran lämna sådana uppgifter som ComCenter behöver för att tillhandahålla Tjänsten, bland annat uppgifter om anställda eller uppdragstagare hos Kunden, liksom om andra användare hos Kunden som använder Tjänsten (”Användare”). Kunden ska utan dröjsmål meddela ComCenter eventuella ändringar i sådana uppgifter. Kunden ansvarar för att uppgifterna är korrekta och för att Användare i förekommande fall har informerats om att uppgifter om dem har lämnats till ComCenter.

2.5 Med ”Avtalad Leveransdag” avses den dag från vilken Tjänsten ska tillhandahållas enligt Avtalet.

2.6 Med ”Effektiv Leveransdag” avses

a) Den dag från vilken ComCenter börjat tillhandahålla Tjänsten om Tjänsten godkänts av Kunden, eller om Kunden inte skriftligen reklamerat inom två (2) veckor, eller;

b) Den dag då ComCenter tillhandahåller Tjänsten i enlighet med Avtalet efter det att ComCenter avhjälpt av Kunden skriftligen reklamerade avvikelser från vad Parterna avtalat om tjänsten.

c) Avvikelse som endast är av mindre betydelse för Tjänstens avsedda användning ska inte påverka fasts-tällandet av ”effektiv leveransdag”.

2.7 ComCenter ska tillhandahålla Tjänsten senast på Avtalad Leveransdag eller, om Avtalad Leveransdag inte överenskommits, inom skälig tid från Kundens kompletta och bekräftade beställning

2.8 Kunden ska pröva Tjänsten och den utrustning som i förekommande fall har levererats omedelbart efter leveransen. Parterna kan överenskomma om att ComCenter ska genomföra leveranstester, varvid Kunden svarar för kostnader för sådana tester om annat inte avtalats.

2.9 Om Effektiv Leveransdag inträffar senare än Avtalad Leveransdag och förseningen enbart beror på ComCenter, är ComCenter efter skriftlig begäran från Kunden skyldig att betala vite. Vitet ska beräknas till en (1) % av ett belopp motsvarande den fasta återkommande avgiften för en 12-månadersperiod för berörd Tjänst per påbörjad förseningsvecka. Vite utgår dock högst med tolv (12) % av ovan angivet belopp. I den fasta återkommande avgiften ingår vid vitesberäkningen inte trafikersättningar som kan utgå enligt Avtalet. Vite utgår vidare endast för de delar av Tjänsten som i förekommande fall inte kan tas i bruk till följd av förseningen. Vite ska inte heller utgå för sådan tid som ComCenter ställer likvärdig Tjänst till Kundens förfogande.

2.10 Om försening inte beror på ComCenter eller i annat fall på grund av oförutsedda händelser som ComCenter rimligen inte kunnat förutse, har ComCenter rätt att flytta fram Avtalad Leveransdag till en med hänsyn till omständigheterna lämplig tidpunkt. Om sådan försening beror på Kunden, har ComCenter rätt till ersättning för direkta kostnader som orsakats av förseningen.

3 ComCenters tillhandahållande av Tjänsten

3.1 ComCenter tillhandahåller Tjänsten via en anslutning till de allmänna kommunikationsnät som ComCenter äger eller på annat sätt disponerar (”ComCenters Nät”). ComCenter anger anslutningens placering ” Anslutningspunkten”. Om Tjänsten tillhandahålls genom ComCenters fasta nät får inkoppling av ledningar till Anslutningspunkten endast utföras av ComCenter.

3.2 ComCenter ska tillhandahålla Tjänsten på ett fackmässigt sätt i överensstämmelse med Avtalet.

3.3 ComCenter har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet. ComCenter svarar i så fall för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.

3.4 ComCenter underhåller och utvecklar fortlöpande sina Tjänster. ComCenter har rätt att ändra eller modifiera Tjänsten under förutsättning att Tjänstens prestanda eller funktionalitet inte försämras i mer än ringa utsträckning. Sådan ändring eller modifiering ska utföras på ett sådant sätt att eventuella störningar begränsas. Ändring eller modifiering av Tjänsten kan medföra att Kundens egen utrustning behöver anpassas. Kunden svarar för eventuella kostnader för anpassning av sin egen utrustning.

3.5 ComCenter får ändra Tjänsten om användning av Tjänsten medför skada eller risk för skada för ComCenter eller tredje man, till exempel på grund av Kundens användning i strid med punkt 5.1 a) – f), eller om ComCenter är skyldig att ändra Tjänsten på grund av ändrad bestämmelse i lag eller på grund av domstols eller myndighetsbeslut. Kunden ska i sådant fall informeras så snart det kan ske.

3.6 ComCenter får avveckla Tjänsten om ComCenter ersätter Tjänsten med annan tjänst med likvärdig teknisk prestanda och funktionalitet. ComCenter ska då meddela Kunden detta senast sextio (60) dagar i förväg. Accepterar inte Kunden förändringen, har Kunden rätt att inom trettio (30) dagar från sådant meddelande skriftligen säga upp Tjänsten.

3.7 På grund av uppbyggnaden av ComCenters Nät eller på grund av tekniska begränsningar kan vissa Tjänster och viss utrustning inte användas överallt.

3.8 ComCenter vidtar åtgärder i ComCenters Nät för att undvika överbelastning. Sådana åtgärder kan avse prioritering eller annan särskild hantering av viss trafik. De åtgärder som vidtas kan påverka Tjänstens kvalitet, t.ex. i form av tillfälligt reducerad hastighet.

3.9 ComCenter har rätt att begränsa tillgängligheten av Tjänsten i den omfattning som är nödvändig på grund av utbyggnad eller i övrigt av tekniska, underhållsmässiga eller driftsmässiga skäl. ComCenter ska i sådant fall söka minimera avbrottstiden och vidta de åtgärder som krävs för att Kunden ska vållas minsta möjliga olägenhet. ComCenter ska i största möjliga utsträckning informera Kunden om planerade avbrott. Om det för Tjänsten gäller viss bestämd tid för återkommande underhåll (s.k. servicefönster) framgår detta av Avtalet.

ComCenter har rätt att begränsa tillgängligheten ComCenter tilldelar Kunden abonnemangs- nummer, lösenord och andra koder (”Identifikationsuppgifter”) som är nödvändiga för att använda Tjänsten. ComCenter får ändra Identifikationsuppgifter av tekniska, drift- mässiga eller andra särskilda skäl eller på grund av myndighetsföreskrift eller beslut.

3.10 Kunden ska i god tid informeras om sådan ändring. Kunden har ingen rätt till Identifikationsuppgifter efter att Avtalet har upphört att gälla, om inte Parterna skriftligen har överenskommit om annat eller om annat föreskrivs i lag.

3.11 Kundens rätt att använda Tjänsten i annan operatörs nät inom EU/EES utan särskild avgift (s.k. ”Roam Like At Home”), anges för respektive Tjänst. ComCenter har i sådant fall rätt att begränsa tillgänglig datamängd i enlighet med EU-regleringen. Eventuella begränsningar av datamängden (s.k. Fair Use Policy, ”FUP”). Vidare är Kundens rätt till Roam Like At Home begränsad till tillfällig användning om 30 dagar. Om sådan användning inte är tillfällig, förbehåller sig ComCenter rätten att debitera Kunden en tillkommande avgift enligt vid var tid gällande roaming taxa eller stänga av möjligheten till roaming. För ytterligare information om Roam Like At Home samt begränsningar se ComCenters hemsida www.ComCenter.se

3.12 ComCenter lämnar ut Kundens namn, adress och telefonnummer till företag som bedriver nummerupplysningstjänster.

Nummerupplysningsföretaget ansvarar därefter för den behandling som sker av dessa uppgifter. Kunden har möjlighet att motsätta sig utlämnande genom skriftigt meddelande till ComCenter.

4 Felavhjälpning

4.1 Med ”Fel” avses att Kunden inte kan använda Tjänsten i enlighet med Avtalet. Som “Fel” anses inte sådana fel som inte hindrar Kunden från att använda Tjänsten eller som endast är av mindre betydelse för Kunden. ComCenter ska avhjälpa “Fel” i enlighet med vad som anges i Avtalet, eller, om detta inte anges särskilt, inom skälig tid.

ComCenter ansvarar endast för Fel som beror på ComCenter. ComCenter har exempelvis inte skyldighet att avhjälpa Fel:

a) då Felet är hänförligt till annans nät, eller;

b) då Felet har orsakats av ogynnsamma sändnings- eller mottagningsförhållanden för radiokommunikation, eller;

c) då Felet orsakats av virus eller andra yttre angrepp i Kundens eller tredje mans programvara, eller då Felet på annat sätt orsakats av tredje man eller genom omständigheter utanför ComCenters kontroll och om det inte skäligen kan anses att ComCenter ska avhjälpa Felet, eller;

d) då Felet i annat fall beror på sådana omständigheter som anges i punkt 3.7.

4.2 Om Kunden har anmält Fel som har orsakats av Kunden (t.ex. felaktig eller vårdslös användning av Tjänsten eller ändring av Kundens utrustning som utförts av annan än Kunden) eller av annan för vilken Kunden svarar, har ComCenter rätt till ersättning från Kunden. Ersättning kan begäras för arbete till följd av felanmälan enligt ComCenters vid var tid gällande prislista. Detsamma gäller om ComCenter efter undersökning konstaterar att något Fel inte funnits.

4.3 Om tjänsten har varit obrukbar på grund av Fel i Tjänsten som beror på ComCenter, har Kunden rätt till prisavdrag. Avdrag görs med belopp motsvarande den obrukbara Tjänstens fasta avgift räknat för den tid Felet varat från den tidpunkt då Felet anmäldes till ComCenter. Ersättning enligt denna punkt ska dock inte tillämpas om Parterna kommit överens om särskilda servicenivåer eller annan ersättning på grund av Fel i Tjänsten.

4.4 Om det vid installation eller felavhjälpning framkommer behov av särskilda anläggningsarbeten, har ComCenter rätt till ersättning för utfört arbete enligt vid var tid gällande prislista.

5 Kundens användning av Tjänsten

5.1 Kunden får använda Tjänsten endast för det ändamål och i den utsträckning som framgår av Avtalet. Kunden svarar exempelvis för att användningen av Tjänsten inte:

a) ger upphov till skada eller annan olägenhet för ComCenter eller tredje man;

b) ger upphov till störningar i ComCenters Nät eller i Tjänsten, exempelvis genom massanrop eller obeställda massutskick, (s.k. ”spam”), eller spridande av datavirus;

c) används i sådan operatörsverksamhet som är anmälningspliktig enligt lagen om elektronisk kommunikation, exempelvis som växelfunktion, gränssnitt för samtrafik eller liknande;

d) strider mot lag, beslut, god sed eller mot ComCenters vid var tid gällande regler för Tjänsten, till exempel ”Särskilda villkor för tjänsten”

5.2 Kunden ska inneha och ansvara för lokaler, utrustning, programvara, nät (inklusive Kundens eller tredje mans fastighetsnät), dokumentation och andra hjälpmedel som inte ingår i Tjänsten men som är nödvändiga för Kundens användning av Tjänsten (”Kundmiljön”). Kunden ska tillse att Kundmiljön uppfyller tillämpliga lagar och myndigheter föreskrifter, såsom exempelvis klimatkrav och krav på elanslutning. Kunden svarar vidare för den förbrukning av elström som kan behövas för användning av Tjänsten.

5.3 Vid anslutande av Tjänsten till Kundmiljön ska Kunden följa ComCenters vid var tid gällande anvisningar, så att inte olägenhet eller skada uppstår för ComCenter eller tredje man. Kunden åtar sig att omedelbart på ComCenters begäran koppla bort sådan Kundmiljö från Tjänsten som orsakar störning i ComCenters Nät eller i Tjänsten, eller föranleder påstått eller befarat intrång och att därefter hålla sådan Kundmiljö urkopplad, allt enligt ComCenters anvisningar.

5.4 Kunden ska utan kostnad ge ComCenter tillgång till Kundmiljön i den utsträckning som är nödvändig för ComCenters tillhandahållande av Tjänsten och ska även i övrigt efter bästa förmåga bistå ComCenter vid tillhandahållandet av Tjänsten.

5.5 Kunden har inte rätt att vidareförsälja eller vidare upplåta Tjänsten till tredje man om inte annat avtalats.

5.6 Med ”Säkerhetskoder” avses användarnamn, lösenord, pinkod, etc. Med ”Kort” avses simkort och andra kort som ComCenter tillhandahåller för Tjänsten. Kunden ska förvara Säkerhetskoder och Kort som hör till Tjänsten på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Kunden får vidare inte kopiera, göra ingrepp i eller manipulera Kort.

Kunden är gentemot ComCenter ansvarig för all användning av Tjänsten. Kunden är inte betalningsansvarig för obehörig användning av Tjänsten som skett efter det att ComCenter efter Kundens anmälan stängt eller begränsat Tjänsten, Säkerhetskoder eller Kort. Kundens betalningsansvar för fast återkommande avgift för Tjänsten kvarstår dock oförändrat.

5.7 Eventuella tillstånd för nyttjandet av Tjänsten ska inhämtas av Kunden. Behöver ComCenter tillstånd för att anlägga eller underhålla ledningar eller motsvarande fram till anslutningens placering, ska Kunden om ComCenter så begär inhämta sådant tillstånd utan kostnad för ComCenter.

6 Avgifter och betalningsvillkor

6.1 Kunden ska betala de avgifter och fakturaavgifter som anges i Avtalet, eller, om ersättningen inte uttryckligen anges i Avtalet, i enlighet med ComCenters vid var tid gällande prislista. Fast avgift ska betalas i förskott, månadsvis om inte annat är överenskommet. Alla avgifter anges exklusive mervärdesskatt och andra på debiterade belopp utgående skatter och statliga pålagor.

6.2 ComCenter har rätt att ändra sina avgifter avseende Tjänsten. Om sådan ändring är till nackdel för Kunden, ska ComCenter skriftligen meddela Kunden senast trettio (30) dagar i förväg. Kunden har rätt att inom trettio (30) dagar från sådant meddelande skriftligen säga upp berörd Tjänst med verkan från den dag prishöjningen skulle ha trätt i kraft. Om sådan uppsägning inte sker, anses Kunden ha godkänt de nya avgifterna. En prisökning som beror på ändrad bestämmelse i lag eller på grund av domstols eller myndighetsbeslut ska träda i kraft senast samtidigt som lagbestämmelsen eller beslutet träder i kraft.

6.3 Kunden ska betala faktura inom trettio (30) dagar från fakturadatum, om inte annat är överenskommet. Vid förskottsbetalning enligt punkt 6.9 ska betalning ske senast den dag ComCenter anger.

6.4 Debitering av Tjänsten påbörjas vid tidpunkt som Parterna överenskommit i Avtalet eller annars på Avtalad Leveransdag eller, om leveransen är försenad av orsak enbart hänförlig till ComCenter, från Effektiv Leveransdag. Använder Kunden Tjänsten före Effektiv Leveransdag, exempelvis vid delleverans, ska Kunden betala avtalade avgifter för sådan användning.

6.5 Om Kunden inte fullgjort betalningen senast på förfallodagen har ComCenter rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader samt till dröjsmålsränta enligt lag. Om Kunden, trots påminnelse och stängning av Tjänsten inte betalar förfallen faktura, ska övrig ersättning för Tjänsten som ännu inte har fakturerats anses förfallen till omedelbar betalning.

6.6 ComCenter har rätt att överlåta sin rätt till betalning enligt Avtalet till annan.

6.7 Kunden är skyldig att betala fast avgift även om ComCenter har stängt eller begränsat Tjänsten med stöd av punkt 7.1 eller punkt 7.3 första meningen. För öppning av Tjänst som stängts eller begränsats får ComCenter debitera särskild avgift.

6.8 ComCenter har rätt att under avtalstiden begära förskottsbetalning eller att Kunden ställer säkerhet för Avtalets rätta fullgörande om det till följd av kreditprövning framstår som befogat. Ränta utgår inte på förskotterat belopp. ComCenter har vidare rätt att ur förskotterat belopp eller ställd säkerhet tillgodogöra sig belopp motsvarande sina förfallna fordringar, inklusive sådana kostnader som avses i punkt 6.6.

6.9 Eventuell återbetalning av avgift till Kunden sker i första hand genom avräkning mot kommande faktura och i andra hand genom separat utbetalning till Kunden. Eventuellt skadestånd och vite regleras genom separat utbetalning till Kunden.

7 Stängning av Tjänsten

7.1 ComCenter får stänga eller begränsa Tjänsten om:

a) Kunden inte inom angiven tid inkommer med skriftligt avtal till ComCenter enligt punkt 2.1;

b) Kunden trots påminnelse inte betalat faktura inom angiven tid;

c) Kunden överskridit kreditgräns eller underlåtit att inom angiven tid ställa begärd säkerhet eller göra förskottsbetalning enligt punkt 6.9;

d) Kunden har brutit mot åtagande enligt någon av punkterna 5.1 – 5.8 eller 12.1, eller;

e) Kunden i övrigt använder Tjänsten i strid med Avtalet trots skriftligt påpekande från ComCenter.

7.2 Stängning eller begränsning enligt punkt 7.1 ska inte ske i ringa fall eller då Kunden vidtagit rättelse.

7.3 ComCenter ska stänga Tjänsten om Kunden begär det. ComCenter har rätt att stänga Tjänsten om sådan skyldighet för ComCenter följer av lag eller myndighetsföreskrift eller beslut. Sådan stängning ska, om det är möjligt, meddelas Kunden senast sextio (60) dagar i förväg. ComCenter har även rätt att stänga Tjänsten om ComCenter uppmärksammar att det är nödvändigt av säkerhetsskäl.

8 Kundplacerad Utrustning

8.1 Med ”Kundplacerad Utrustning” avses i dessa allmänna villkor utrustning (inklusive programvara), som tillhandahålls av ComCenter och som placeras hos Kunden för användande av Tjänsten.

8.2 Kunden får använda Kundplacerad Utrustning endast för det ändamål och i den utsträckning som framgår av Avtalet. Kunden står för risken för skada på eller förlust av Kundplacerad Utrustning från den tidpunkt då den Kundplacerade Utrustningen överlämnats till Kunden på avtalad leveransadress. Kundplacerad Utrustning som är fast installerad får inte utan ComCenters skriftliga medgivande flyttas från den plats där den installerats.

8.3 Avtalet innebär inte att äganderätten till Kundplacerad Utrustning övergår till Kunden och Kunden får inte sälja, pantsätta, hyra eller låna ut eller på annat sätt förfoga över sådan utrustning utan att ComCenter först lämnat skriftligt medgivande därtill. Vidare skall Kunden tillse att nödvändig omfattning av företagsförsäkring finns för av ComCenter installerad utrustning. Kunden får inte utan ComCenters skriftliga medgivande reparera, utföra service på, göra påbyggnader på eller ändringar i, eller ta bort delar eller märkning avseende ägandeförhållanden från Kundplacerad Utrustning. Kunden ska följa de anvisningar som ComCenter från tid till annan utfärdar beträffande skötsel och användning av Kundplacerad Utrustning. Kunden ansvarar vidare för att förhindra att obehörig person ges tillgång till Kundplacerad Utrustning och Kunden ska omedelbart meddela ComCenter om så ändå sker.

8.4 Vid Avtalets upphörande har ComCenter rätt att bortföra Kundplacerad Utrustning. Kunden ska därvid ge ComCenter rimlig assistans samt med fem (5) arbetsdagars skriftligt varsel ge ComCenter tillgång till de lokaler där sådan utrustning installerats för demontering och avlägsnande. ComCenter har rätt till ersättning för kostnader för demontering, avlägsnande av Kundplacerad Utrustning samt för värdet av Kundplacerad Utrustning som ComCenter inte kan återta vid Avtalets upphörande av skäl som beror på Kunden.

9 Behandling av personuppgifter m m

9.1 Vardera Part kan komma att agera som personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter som omfattas av Avtalet. ComCenter kan även komma att agera som personuppgiftsbiträde för personuppgifter för vilka Kunden är personuppgiftsansvarig. För personuppgifter för vilka ComCenter är personuppgiftsansvarig gäller punkt 9.2 och för personuppgifter för vilka Kunden är personuppgiftsansvarig och ComCenter personuppgiftsbiträde gäller punkt 9.3 – 9.11.

9.2 I detta avsnitt 9 ska behandling, personuppgifter, personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde ha den betydelse som framgår av gällande lagstiftning om personuppgifter (främst Data- skyddsförordningen/GDPR).

9.3 Vid tillhandahållandet av Tjänsterna enligt Avtalet kan ComCenter komma att behandla personuppgifter för vilka ComCenter ska anses som personuppgiftsansvarig enligt gällande lagstiftning om personuppgifter. I ComCenters Integritetspolicy finns information om vilka personuppgifter ComCenter behandlar som personuppgiftsansvarig, typ av behandling, ändamålet och den rättsliga grunden för behandlingen, uppgifternas lagringstid samt Användares rätt till bl.a. information, rättelse, radering och att göra invändningar.

9.4 För att ComCenter som personuppgiftsansvarig ska kunna uppfylla skyldigheter avseende information och registrerades rättigheter enligt Artikel 12 – 21 i GDPR ska Kunden på ComCenters begäran tillhandahålla uppgifter som gör det möjligt för ComCenter att identifiera Användare som begär att få utöva sådana rättigheter och för att lämna information till dessa. Kunden ansvarar för att uppgifterna om Användare är korrekta och att uppgifterna skyndsamt lämnas enligt ComCenters anvisning.

9.5 Vid tillhållandet av Tjänsterna enligt Avtalet kan i förekommande fall ComCenter även komma att behandla personuppgifter för vilka Kunden ska anses som personuppgiftsansvarig enligt gällande lagstiftning om personuppgifter. I sådant fall är ComCenter personuppgiftsbiträde avseende sådana uppgifter. Vad som anges i punkterna 9.3-9.11 ska endast avse personuppgifter för vilka Kunden är personuppgiftsansvarig och ComCenter är personuppgiftsbiträde. Punkterna 9.3 – 9.11 ska inte tillämpas för det fall Parterna träffat ett särskilt personuppgiftsbiträdes-avtal.

9.6 Kunden är ansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. ComCenter förbinder sig att endast behandla personuppgifter i enlighet med lag, Avtalet och Kundens skriftliga och överenskomna instruktioner. ComCenter ska inte behandla person-uppgifter utöver vad som är nödvändigt för att utföra och tillhandahålla tjänster enligt Avtalet.

9.7 ComCenter ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som överenskommits för att skydda personuppgifterna. Åtgärderna ska åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risk i enlighet med Artikel 32 i GDPR.

9.8 ComCenter har rätt till ersättning av Kunden för direkta kostnader i samband med genomförandet av eventuella ändringar av de överenskomna instruktionerna och säkerhetskraven.

9.9 ComCenter ska hänvisa till Kunden, om någon som personuppgifterna avser eller annan tredje part begär tillgång till personuppgifter från ComCenter. Vad nu sagts om ComCenters skyldigheter ska emellertid inte tillämpas i den utsträckning som ComCenter är skyldig att lämna ut sådan information enligt lag.

9.10 ComCenter ska utan onödigt dröjsmål underrätta Kunden om en personuppgiftsincident innefattande Kundens personuppgifter i enlighet med Artikel 33 (2) i GDPR.

9.11 ComCenter ska tillåta de inspektioner och granskningar som myndighet enligt lag kan kräva avseende personuppgifterna. ComCenter har rätt till ersättning av Kunden för direkta kostnader i samband med genomförande av sådan inspektion och granskning.

9.12 ComCenter får anlita underleverantörer för att behandla personuppgifter (“Underbiträde”) inom och utanför EU/EES. Använder ComCenter Underbiträde ska ComCenter ingå ett avtal med Underbiträdet enligt vilket Underbiträdet som personuppgiftsbiträde åtar sig att följa villkor som motsvarar det som anges i punkterna 9.3 – 9.11. Om personuppgifter kommer att överföras till ett land utanför EU/EES ska ComCenter säkerställa att det finns en laglig grund för överföringen, exempelvis genom användande av EU-kommissionens standard- avtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land eller bestämmelser som ersätter dessa.

9.13 Vid upphörandet av Avtalet ska ComCenter på Kundens begäran radera alla personuppgifter inom sex (6) månader. Detta gäller emellertid inte i den utsträckning ComCenter är skyldig enligt lag att bevara sådana data.

10 Sekretess

10.1 Part förbinder sig att inte för tredje man avslöja Konfidentiell Information, vilken Part erhåller eller erhållit från den andra Parten. Med ”Konfidentiell Information” avses, utöver innehållet i Avtalet, varje upplysning om Part eller dennes verksamhet som kan anses vara av konfidentiell natur med undantag för:

a) upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot innehållet i Avtalet;

b) upplysning, som Part kan visa att Part redan kände till innan han mottog den från den andra Parten, eller;

c) upplysning, som Part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

10.2 Bestämmelserna i punkt 10.1 innebär inte hinder för Part att lämna ut Konfidentiell Information när sådant erfordras på grund av bestämmelse i lag eller på grund av domstols eller myndighetsbeslut. Inte heller innebär punkt 10.1 hinder för ComCenter att behandla eller lämna ut Kunduppgifter och Trafikuppgifter i överensstämmelse med lag eller lämnat samtycke.

10.3 Den mottagande Parten lämna ut Konfidentiell Information endast till sådana anställda, styrelseledamöter, konsulter och underleverantörer som behöver tillgång till informationen för det ändamål som avsågs när Konfidentiell Information lämnades till den mottagande Parten. Den mottagande Parten ansvarar för att sådana personer är medvetna om och följer bestämmelserna i denna punkt.

10.4 Sekretessåtagande enligt punkterna 10.1 –

10.5 ovan ska gälla tre (3) år efter det att Avtalet upphört att gälla.

11 Immateriella rättigheter

11.1 Kunden äger inte rätt att nyttja ComCenters firma, varumärke, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet utöver vad som framgår av Avtalet. Alla immateriella rättigheter som tillhandahålls av ComCenter är och förblir ComCenters eller dess licensgivares egendom om inte Parterna överenskommer om annat.

ComCenter har äganderätt till allt material och alla resultat – oavsett medium – som framkommer under Avtalets genomförande. All upphovsrätt, patenträtt eller annan immaterialrätt hänförlig till arbetsresultatet tillkommer ComCenter. Kunden erhåller genom Avtalet en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda de immateriella rättigheter som görs tillgänglig för Kunden i samband med Kundens användning av tjänsten. Kunden får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av ComCenter i Avtalet, använda, kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som tillhör Tjänsten, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan.

11.2 Denna punkt reglerar uttömmande ComCenters hela ansvar med anledning av intrång i annans immateriella rättigheter.

11.3 Bestämmelserna i denna punkt avseende Tjänsten ska i tillämplig utsträckning även gälla för ComCenters Nät och för Kundplacerad Utrustning.

11.4 Part har inte rätt att använda andra Partens företagsnamn, varumärken eller andra kännetecken om inte andra Parten i förväg lämnat skriftligt medgivande.

12 Skadestånd

12.1 Part har rätt till ersättning för direkt skada som motparten, eller någon för vilken motparten svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Part har inte någon rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador. Parts ansvar är för varje kalenderår begränsat till ett belopp motsvarande femton (15) procent av den årliga ersättningen för utförda Tjänster under Avtalet.

12.2 Oaktat vad som föreskrivs i punkt 13.1 ovan ansvarar ComCenter inte för skada som uppkommer för Kunden till följd av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av Tjänsten eller för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, liksom för försening, förvanskning eller förlust av data. Inte heller ansvarar ComCenter för Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man i annat fall än vad som avses i avsnitt 12.

12.3 Den årliga ersättningen enligt punkt 13.1 beräknas till faktiskt erlagda avgifter för de tolv (12) månader som föregått skadetillfället, eller, om Tjänsten vid skadetillfället tillhandahållits kortare tid än tolv (12) månader, till tolv (12) gånger de genomsnittliga avgifterna per månad under den tid Tjänsten tillhandahållits.

12.4 Begränsningarna av Parts skadestånds- skyldighet gäller inte för skada orsakad av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

12.5 Utan hinder av punkt 13.1 ska Kunden hålla ComCenter skadeslös för alla krav som tredje man riktar mot ComCenter med anledning av att Kunden felaktigt använt Tjänsten eller på grund av att Kunden levererat eller tillhandahållit data eller annat material vid användning av Tjänsten i strid med Avtalet.

12.6 ComCenter har rätt att avräkna erlagt vite eller prisavdrag från skadeståndsersättning till den del vitet eller prisavdraget utgått på grund av samma försening eller Fel som har förorsakat skadan.

13 Reklamation m.m.

Begäran om prisavdrag, vite eller skadestånd eller invändning mot en faktura ska, för att kunna göras gällande av Kunden, framställas skriftligen senast två (2) månader efter det att Felet, förseningen eller skadan upptäckts eller bort upptäckas, eller efter förfallodagen.

14 Force majeure

Part ska vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av

omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet ska t.ex. anses arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, pandemi, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i annan operatörs nät, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller annan liknande omständighet. Om Avtals fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än tre (3) månader på grund av omständighet enligt ovan, har Kund rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp berörd Tjänst. Denna särskilda uppsägningsrätt gäller så länge hindret varar och förutsätter att Kund skriftligen anmodat ComCenter om fullgörelse senast sju (7) vardagar före uppsägningen.

15 Överlåtelse av Avtalet

Med undantag för sådan överlåtelse av rätt till betalning som avses i punkt 6.7, har Part inte rätt att utan andra Partens skriftliga samtycke helt eller delvis överlåta Avtalet till tredje man. ComCenter har dock rätt att överlåta Avtalet till annat bolag inom koncernen ComCenter AB eller till tredje man som förvärvat den verksamhet som tillhandahållit Tjänsten.

16 Ändring av avtalsvillkor

16.1 ComCenter har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor eller i andra avtalsvillkor som gäller för Tjänsten. Sådan ändring eller tillägg ska meddelas Kunden senast tre (3) månader innan ikraftträdandet. Om Kunden inte godkänner ändring eller tillägg som är till nackdel för Kunden, har Kunden rätt att senast en (1) månad efter sådant meddelande skriftligen säga upp Avtalet med verkan från och med den dag ändringen skulle ha trätt i kraft. Om sådan uppsägning inte sker, anses Kunden ha godkänt de nya villkoren.

16.2 Utan hinder av vad som anges i punkt 18.1 har ComCenter rätt att göra ändringar och tillägg som inte är till Kundens nackdel eller där sådan nackdel endast är av ringa betydelse för Kunden. Sådana ändringar eller tillägg träder i kraft en (1) månad efter det att meddelande härom gjorts allmänt tillgängligt.

16.3 ComCenters rätt att ändra eller göra tillägg till Tjänsten framgår av avsnitt 3. För ändring av avgift för Tjänsten gäller särskilt vad som anges i punkt 6.3.

17 Uppsägning av Avtalet

17.1 Kunden har rätt att i förtid och med omedelbar verkan säga upp den del av Avtalet som hänför sig till ett Fel eller försening avseende en Tjänst:

a) om Tjänsten i väsentlig utsträckning avviker från vad som överenskommits i Avtalet och ComCenter inte vidtar rättelse inom rimlig tid efter skriftligt påpekande; eller;

b) om Effektiv Leveransdag för Tjänsten inte inträffat inom tolv (12) veckor från Avtalad Leveransdag och förseningen helt beror på ComCenter.

17.2 ComCenter har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis i förtid och med omedelbar verkan:

a) om Kundens anslutning till en Tjänst varit stängd under minst en (1) månad med stöd av punkt 7.1;

b) om Tjänsten varit stängd på Kundens begäran under minst ett (1) år;

c) om Kunden i annat fall i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och ej vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt påpekande, eller;

d) om Kunden kommit på obestånd eller det finns befogad anledning anta att Kunden kan komma på obestånd.

17.3 Om det i samband med installation av Tjänsten framkommer behov av särskilda anläggningsarbeten eller att det framgår att den av andra skäl inte kan levereras eller inte fungerar äger båda Parter rätt att säga upp Avtalet i berörda delar med omedelbar verkan. Kunden är i sådant fall inte skyldig att betala någon ersättning för uppsagd del av Tjänsten.

17.4 Uppsägning enligt punkterna 19.1 – 19.3 ska göras skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas blivit känd för den uppsägande Parten eller då han borde ha vunnit kännedom om den.

17.5 Om Avtalet gäller tills vidare utan särskild uppsägningstid får det skriftligen sägas upp med tre (3) månaders uppsägningstid.

18 Tillämplig lag och tvist

18.1 Parternas rättigheter och skyldigheter vid tolkning och tillämpning av Avtalet ska bestämmas i enlighet med svensk lag.

18.2 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av tvister med anledning av detta avtal ska hänskjutas till medling och/eller skiljeförfarande i enlighet med Västsvenska Handelskammarens Förtroenderåds regler om medling och skiljeförfarande. Språket för förfarandet ska vara svenska. Oaktat vad ovan anges har Part rätt att vända sig till svensk domstol eller annan behörig myndighet om tvistigt kapitalbelopp inte överstiger en miljon (1 000 000) SEK.

ComCenter i Jönköping AB
Ryhovsgatan 3A 553 03 Jönköping
036-770 10 00
support@comcenter.se